Protokoll fört vid årsstämma med bostadsrättsföreningen Träffen 1, i Soldathemmets lokaler den 12 april 2000.

Närvarande: Bo Oscarsson, Bengt och Doris Medin, Karl Lindroth, Arne och Anna Nilsson, Siv Behm, Birgitta Luksepp, Inga Mattson, Louise Jonsson, Leif Jonsson, Åsa Brandelius, Hans Jacobsson, Stig Hemmingsson, Ola Gabrielsson, Evelina Åslund, Rune och AnnMarie Svensson, Sven Aldevärn, Arne Bergstrand, Mona Fernelius och Mats Nilsson.

§1
Föreningens ordförande Bo Oscarsson hälsade välkommen och öppnade årsstämman.
§2
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Se ovan.
§3
Till årsmötets ordförande valdes Bo Oscarsson.
§4
Till årsmötets sekreterare valdes Arne Bergstrand.
§5
Till justeringsmän valdes Mona Fernelius och Ola Gabrielsson.
§6
Kallelseförfarandet godkändes.
§7
Föredragningslistan för årsmötet fastställdes.
§8
Verksamhetsberättelsen för 1999 föredrogs och godkändes.
§9
Revisorernas berättelse för 1999 upplästes och godkändes.
§10
Fastställdes resultat- och balansräkningen för 1999.
§11
Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för 1999.
§12
Följande ändringar av arvoden för 2000 beslutades: Kassör 14.000 inkl. framtagande av bokslut och deklaration. Revisorer 1.000. I övrigt lika beslut 1999.
§13
Fastställdes styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2000.
§14
Val av styrelse. Följande omvaldes: Bo Oscarsson, Karl Lindroth, Arne Bergstrand och Mona Fernelius. Nyval av Åsa Brandelius.
Till styrelsesuppleanter valdes Stig Hemmingsson och Ola Gabrielsson (nyval)
§15
Revisorerna Inga Mattsson och Birgitta Luksepp omvaldes.
Till revisorssuppleanter omvaldes Mats E Nilsson och Astrid Martinsson.
§16
Inga motioner inlämnade
§17
Övriga frågor
° föreslogs att avgiftsbelägga 6 P-platser på gården med 60 kr/månad.
Uppdrogs till styrelsen att via enkät till de boende undersöka intresse för detta.
° föreslogs av styrelsen att utreda kostnader mm för uppkoppling av Internet till fastigheten. Uppdrogs till styrelsen att till nästa stämma redovisa detta för beslut.
° uppdrogs till styrelsen att under detta år genomföra förändringar för anpassning till källsortering.
° uppdrogs till styrelsen att utreda placering och kostnader för installation av bastu.
° uppdrogs till styrelsen att utföra uppmärkning av avstängningsventiler mm samt dokumentera detta.Delvis måste förmodligen till detta uppdrag externa konsulter anlitas.
° uppdrogs till styrelsen att genomföra rensning av avloppsstammar från diskbänkar.
° uppdrogs till styrelsen att hitta lämpligt utrymme för förvaring av innerdörrar tillhörande lägenheter och ombesörja flytt av dessa
§18
Årsmötet avslutades, varefter smörgåstårta, lättöl och kaffe intogs.
Efter mötet avtackades vår avgående fastighetsskötare Karl Lindroth. Tack Karl för ett förtjänstfullt och engagerat arbete under alla dessa år.

Dag som ovan

Arne Bergstrand
Bo Oscarsson
Justeras:
Mona Fernelius
Ola Gabrielsson


Protokoll fört vid årsstämma med bostadsrättsföreningen Träffen 1, i IF Aktivs lokal den 5 maj 1999

Närvarande: Nils-Gunnar Nilsson, Eva Eriksson, Bo Oscarsson, Bengt och Doris Medin, Karl och Lilian Lindroth, Astrid Martinsson, Arne Bergstrand, Inga Mattsson, Mona Fernelius, Stig Hemmingsson, Mats E Nilsson, Ann Marie och Rune Svensson, samt Anders Henricson genom fullmakt.

§1
Föreningens ordförande Nils-Gunnar Nilsson hälsade välkommen och öppnade årsstämman.
§2
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Se ovan.
§3
Föredragningslistan för årsmötet fastställdes.
§4
Till årsmötets ordförande valdes Nils-Gunnar Nilsson.
§5
Till årsmötets sekreterare valdes Bo Oscarsson.
§6
Till justeringsmän valdes Arne Bergstrand och Karl Lindroth.
§7
Kallelseförfarandet godkändes.
§8
Verksamhetsberättelsen för 1998 föredrogs och godkändes.
§9
Revisorernas berättelse för 1998 upplästes och godkändes.
§10
Fastställdes balansräkningen för 1998.
§11
Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för 1998.
§12
Redovisat underskott för 1998 överförs till ny räkning.
§13
Arvoden för 1999 fördubblades enligt föregående års nivå: ordförande 6.000, kassör 8.400, sekreterare 2.000, vicevärd 5.000, ledamöter 1.000 kronor. Revisorsersättning 700 kr.
§14
Fastställdes styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 1999.
§15
Val av styrelse. Följande omvaldes: Bo Oscarsson, Bengt Medin och Karl Lindroth. Nyval av Arne Bergstrand och Mona Fernelius.
Till styrelsesuppleanter valdes Stig Hemmingsson och Åsa Brandelius (nyval).
§16
Revisorerna Inga Mattsson och Birgitta Luksepp omvaldes.
Till revisorssuppleanter valdes Mats E Nilsson och Astrid Martinsson (båda nyval).
§17
Övriga frågor
€ föreslogs att ny skiva på bordet i mangelrummet skulle inköpas. Uppdrogs åt styrelsen att inköpa sådan
€ föreslogs att tvättid på söndagar skulle öppnas för att möjliggöra för heltidsarbetande att utnyttja tvättstugan. Uppdrogs åt styrelsen att besluta i frågan
€ föreslogs att avsättningen till inre reparationsfond skulle dubbleras för 1999, vilket blev årsstämmans beslut, dvs att avsätta 7.000 kronor.
€ gräsmattan på garagetaket diskuterades. Arne Bergstrand har genom konsult undersökt takets hållfasthet och ingen risk föreligger. Beslöts att uppdra åt styrelsen att följa upp beslutet om gräsmattan.
€ föreslogs att en gårdsfest skulle anordnas så fort gräsmattan var klar. Uppdrogs åt styrelsen att utse en festkommitté.
§18
Årsmötet avslutades, varefter smörgåstårta, öl och kaffe intogs.
Efter mötet avtackades Eva Eriksson och Nils-Gunnar Nilsson.

Dag som ovan
Justeras:
Nils-Gunnar Nilsson, Bo Oscarsson
Karl Lindroth, Arne Bergstrand

Åter till Brf Träffen