Republiken Jamtland
några belägg för intresserade
(i synnerhet för dem som inte vill förstå)

Äldsta, skriftliga beläggen på republiken

Lägg märke till att begreppet 'republik' är ett relativt sent uppkommet, politiskt ord. Det kom länge att dröja innan begreppet blev allmänt känt bland folk, i synnerhet i gamla, rojalistiska kungariken som Sverige. Först med arbetarrörelsens framväxt under senare delen av 1800-talet blev allmänheten mer politiskt uppmärksam och medveten. Därav finns av naturliga skäl inga äldre belägg för själva ordet i förbindelse med ett självständigt bondesamhälle som Jamtland. Sålunda kan sådana sentida forskare som Olof Holm komma med den absurda tanken att Alltinget Jamtamot 'bara var en marknad', förmodligen för att han inte hittat ordet republik i äldre källor!

Eftersom Jamtland var 'mitt emellom', det vill säga mellan två kungariken och alltså saknade konung och styrde sig självt, passar ordet 'republik' bäst på Jamtland. Därför motsvaras beskrivningen av det vikingatida Jamtland bäst idag av"Republiken Jamtland".
BR> Jämför "världens äldsta republik" Island! När började man använda ordet republik om Island?
'Jamtarna mitt emellom' är ett citat från den isländska historieskrivningen på 1200-talet /ur Håkon den godes saga/

I Heimbygdas årsskrift Jämten 1923, sid. 128 skriver Landsantikvarie Erik Festin att "Jämtland var, i korthet sagt, självständigt, 'en republik'.

I historieboken Jemtland og Norge av professor Edvard Bull 1927, nytryck Östersund 1970, sid 235 skriver han om självständigheten: "Noe av det intressanteste ved studiet av Jemtlands historie er at det kan hjelpe oss til å få et blikk inn i ett selvstendig, primitivt bondesamfunds indre organisasjon, slik som den må ha eksistert overalt i Norden før rikssamlingens historie." (selvstendig" = självständig) även sid 37 not 3. (eg. hela kapitlet 32-56)

I Heimbygdas tidskrift Fornvårdaren 1927, II:1, sid. 35 skriver Gustaf Näsström om Edvard Bulls nya bok att det blev en "storm i ett vattenglas kring Bulls förmenta tro, att han först av alla skulle ha kommit på den idén, att Jämtland en gång varit en bonderepublik. Intresserade jämtar anmälde genast sin protest och hävdade, att de ... länge förfäktat denna teori."

Notera att jamtarna 1927 "länge" haft uppfattningen att Jamtland varit en republik! Sådana belackarare som Stefan Nolervik på ÖP (2001) saknar kunskap och kan därför kasta ur sig retoriska frågor, som att republiken aldrig funnits, med anspelning på att det är ett sentida påfund av Storsjöyran eller föreningen Jamtamot i Uppsala.
Det är bara Jantelagen och dess anhängare som vill avskaffa Republiken!


Jamtland, "denne gamle altingsstat er et sidestykke til Gotland og Island og fortjener et intenst studium", skriver den norske historikern Absalon Taranger i sin uppsats "De Norske Folkelovbøker før 1263".
(Tidskrift for Retsvidenskap, 1926).

Taranger påstår att det finns exempel på överensstämmelser mellan den gamla jamtska lagen och de norska lagarna. Det är därför nödvändigt att läsa de norska för att få en föreställning om hur vår jamtska lag kan ha tett sig och vilken allmän karaktär den haft.
/De norska lagarna har tydligen inte Olof Holm studerat!/

Författaren Carl Göran Ekerwald skriver om den jamtska lagen:
"De gamla norska lagarna har inte i tillräckligt hög grad utnyttjats som källa till kunskap och förståelse av gamla jämtska förhållanden."

...
"I en dom från 12 november 1348 där det heter att utslaget grundats "på det som sägs i jämtska lagen "efter thui sem vattar i Jamptskum laughum". Och som förklaring till ett utdömt bötesbelopp heter det att brottet i fråga blivit begånget innan man hade tagit regeln om "fyrtliomarkssaker ut ur jämtska lagboken - or Jamskre loghbok" Här talas alltså uttryckligen om en i bok nedtecknad lag.
....
Det är ett anmärkningsvärt faktum att landskapet samtidigt som det hörde till Norge bibehöll sin egen lag. Jämtar deltog - i motsats till härjedalingarna - heller aldrig i norska kungakröningar. Inte heller sände de representanter till Frostatinget. Jämtland hade en särställning. Det framgår också av att landskapet i kungliga brev benämns "det östra riket - öystrae rikinu".


Litteratur och uppsatser om republiken

Storsjöyran, proteströrelse med organiserad lössläpphet
av Bert Olov Zackrisson
Att bygga på kultur, Byggforskningsrådet 1993:14

Jämtlandsflaggan
av Eivind Torp, 1993
Särtryck ur Flaggor: Från fälttåg till folkfest. Stiftelsen Läckö institutet.

Jämtlandsfanan
av Anders Edvinsson
Vår lott och arvedel, en antologi över Jämtland, utgivare Mitthögskolan i Östersund, 1994

Uppsatser:

Hur fördelar sig kunskapen om republiken Jamtlands befrielserörelse bland studenterna i Östersund
av Maria Fredriksson, Lizzy Jämting, Anneli Sandström
Mitthögskolan i Östersund, inst. för samhällsvetenskap, HT-94

Republiken Jamtland - Befrielserörelsen
av Elisbeth Karlsson
Palmcrantzskolan i Östersund, läsåret 1989-90

'Jamtland, Jamtland jamt å ständut'
Specialarbete av Emma Ericsson
12 mars 1999, Celciusskolan, Uppsala, 35 sidor

Jämten - en etnisk minoritet?
Marcus Marten
Örebro universitet, Humanistiska institutionen, 11januari 2002, 12 sidor

Söktips: Granska Jämten för åren 1984 och framåt. Däri finns i slutet av boken en förteckning över nyutkommen litteratur om Jämtland, samt en förteckning över uppsatser!

© Bo Oscarsson

2003.02.17

Till Historiesidan