Utformningen av minnesplattan vid Västerhus kapell

en sedelärande historia

I en insändare i ÖP den 22 oktober 1994 påstod Ernst Wallin, f d flottiljpolis vid Flygflottiljen F4 på Frösön, att det var han som utformat minnesplattan för Västerhus kapell. Samtidigt uttalade han att jag farit med osanning.
För att en gång för alla reda ut hur det förhåller sig med den saken, ska jag här redovisa mina efterforskningar. Det kan också vara av intresse som ett lärorikt exempel på hur det kan gå när man försöker ta åt sig mer ära än man förtjänar.

Jag skrev i en artikel i ÖP den 10 augusti 1993 att plattan designats av författaren Aksel Lindström. Det baserade jag på att jag sett i hans efterlämnade handlingar en original blyertsskiss till plattans utformning. Skissen var inte identisk med minnesplattans slutliga utformning, men jag antog med anledning av likheten i stil att Aksel låg bakom utformningen.
Efter artikelns publicering ringde Ernst Wallin och var rasande för att jag tagit från honom äran till minnesplattans utformning och avkrävde mig en rättelse i tidningen. Jag förklarade då att jag sett Aksels originalskiss till minnesplattans utformning och att jag hade utgått från att likheten inte kunde betyda annat än att Aksel hade varit inblandad i utformningen. Ernst förnekade då att Aksel hade haft något med utformningen att göra och att det bara var han själv som varit inblandad. Ernst visade mig senare originalskissen med hans signatur. Skissen var daterad den 14 mars 1958 och registrerad på Riksantikvarieämbetet den 17 mars 1958 med diarienummer Ad 1106/58.

Han krävde av mig att inkomma till tidningen med en rättelse där jag gav honom ensam äran. Tyvärr efter att jag skrivit detta svar till tidningen med Ernst Wallins krav, fick jag den 28 oktober 1994 möjlighet att besöka Riksantikvarieämbetets arkiv i Stockholm och studera ärendet om minnesplattan för Västerhus kapell. Där fann jag bland annat ett brev från flottiljchef Hugosson, daterat på Frösön den 10 januari 1958 och instämplat på Riksantikvarieämbetet den 23 januari samma år, tillsammans med landsantikvarie Björkquists skrivelse. Flottiljchef Hugosson skriver om minnesplattan; "Förslaget har uppgjorts av författaren Aksel Lindström och utformandet bekostas av flygvapnet och SAAB." (Sic!)

Efter att förslaget inkommit, sändes det på remiss till experter både i Uppsala och Lund för granskning. J Svennung vid Uppsala universitets institution för klassisk filologi föreslår den 8 februari att korset borde placeras överst, enligt Björkquists förslag, men att förkortningen FV skulle uttydas till Flygvapnet. Professor Gottfrid Carlsson i Lund föreslår den 11 februari att; Västerhus kyrka' skulle utbytas mot Västerhus kapell, att år 1000 ändras till år 1100, samt att förkortningen SAAB också upplöses. Synpunkterna samlades ihop av Riksantikvarieämbetet som den 22 februari sände en skrivelse till Chefen för Jämtlands flygflottilj, där textens slutliga utformning fastslogs. Samtidigt begär ämbetet att få "taga del av ett skissförslag som visar minnestavlans utformning med denna nya lydelse av texten." Detta skissförslag är uppenbarligen det som Ernst i så fall har utfört.

Varför Aksel själv inte ritade om sitt förslag kan vi ju bara gissa, eftersom Ernst inte ville berätta, utan hårdnackat förnekade att Aksel haft något som helst med utformningen att göra.
Aksel var ju förvisso känd för att vara kompromisslös i positiv bemärkelse. Man skulle därför kunna tänka sig att han vägrade att omforma sitt förslag. I synnerhet som Björkquist yttrade; 'Med avseende på texten förefaller denna vara onödigt mångordig.' och att professorn ändrade år 1000 till 1100.

Den 14 mars sänder flottiljchef Hugosson en ny skrivelse med följande text; "Härmed har jag äran översända skissförslag med ändrad lydelse av texten i överensstämmelse med rubricerad skrivelse." Hugosson omnämner inte i detta brev vem som utformat den bifogade skissen, vilket vore det naturliga om en ny konstnär kommit in i bilden.

Den 22 mars sänder Riksantikvarieämbetet svar och skriver ; "Nu har till ämbetet insänts ett med anledning härav modifierat förslag till minnestavla."

Lägg här märke till att ämbetet använder formuleringen 'modifierat förslag' och inte begreppet 'nytt förslag'!! Jag finner därför med stöd av Riksantikvarieämbetets formulering styrkt att minnesplattan kan anses vara designad av konstnären och författaren Aksel Lindström. Att Ernst utfört skissen till den slutliga utformningen är otvetydigt, eftersom han visade mig sin signatur på originalskissen. Hur som helst innebär det inte mer än att han utfört ett uppdrag att med givna förutsättningar från Riksantikvarieämbetet modifiera det ursprungliga förslaget.
Jag tycker att Ernst borde berättat hela sanningen och inte försökt att dölja att det var Aksels skiss han fått i uppdrag att rita om! Den 'storm' min artikel förorsakade, hade det goda med sig att den härmed har bringat historien om minnesplattan fram i ljuset och placerat Ernst Wallins insats i sitt rätta sammanhang, om även till visst förfång för honom. En positiv sak som Ernst Wallin har tillfört den här historien, är kunskapen om att det var ciselör Johan Hollter i Östersund som utförde bronsplattan. Den uppgiften saknas i ämbetets arkiv.

Slutligen, om nu framlidne Ernst Wallin haft viljan att åt eftervärlden bevara sin insats för minnesplattans tillkomst, borde han ha sänt originalskissen tillbaka till Riksantikvarieämbetets arkiv, där den är registrerad och hör hemma. Hur den kommit i Wallins händer är för mig en gåta, då det inte finns någon anteckning i RAÄ:s arkiv om att den är utlånad. Nu kan man bara konstatera att den saknas där bland handlingarna om Västerhus kapell. Därför kommer framtida forskare bara finna Flottiljchefen Hugossons brev, att det var författaren Aksel Lindström som ensam stod för utformningen av minnesplattan! Ödets ironi.

Bo Oscarsson

24.11.2002
© Bo Oscarsson

Jämför även artikeln om Västerhus kapell
Not. RAÄ = Riksantikvarieämbetet

Not. Ernst skrev i sin insändare i ÖP 22 oktober 1994 att om man skrev i tidningen så skulle man skriva så ärligt som möjligt. Tydligare än så här kan det väl inte bli.


Länk till bildsidan med de två skisserna

Åter till Jamtlands historia