Professor Zetterströms bibliotek 1838


Biblioteket blev färdigt för låneverksamhet 1833. Fem år efter öppnandet besöktes biblioteket av Wikström, enligt nedanstående utdrag ur hans resejournal för år 1838.
Som framgår var debatten om skolans flyttning in till staden redan aktuell.
Faktum var att Zetterström med sin noggrant angivna donation av böcker och biblioteksbyggnad på Frösön, aktivt ville verka för skolans bevarande där. Hans intention gick om intet då skolan flyttades in till staden 1847, bara fjorton år efter bibliotekets öppnande.
Bo Oscarsson
Professor Zetterströms bibliotek

Källa: Joh. Em. Wikström, Års-berättelse om Botaniska arbeten och upptäckter för 1838, tryckt i Stockholm 1842

sid 544:

"Frösön ... den kostbara Zetterströmska Bibliotheksbyggnaden. ..
Zetterströmska Bibliotheket, inrymdt i en stor och vacker lokal, är ganska betydligt för att vara en enskild donation. Det innehåller väl hufvudsakligen medicinska böcker, men uti detsamma finnas äfven klassiska författare i andra vetenskaper, och den Naturalhistoriska särdeles Botaniska afdelningen saknar nästan intet af de arbeten, som till Professor Zetterströms tid i den vägen inom fäderneslandet utkommit.
Det vårdas af Skolans Rektor, nu Nordqvist, och Lärare och Lärjungar finna deri en gemensam källa för ökandet af sitt kunskapsförråd.

Man har tvistat om, huruvida det vore nyttigt, att provinsens enda Trivial-Skola fortfarande är förlagd på en ö. Östersunds fäder tycka väl, att det skulle vara bättre, om de för sina söner hade en undervisnings-anstalt i sjelfva staden, och knota, då de skola skicka dem öfver sundet till Frösön.

Alla utom staden, så vidt jag blef underrättad, ansågo tvertom Frösön vara det tjenligaste stället för en sådan inrättning. De, som afsågo den fysiska bildningen, menade denna här bäst kunna befordras genom rörelsen och obehindrade lekar i den fria luften, och de, som gjorde afseende på den moraliska, trodde äfven denna lättare kunna vinnas derigenom, att tillfällen här voro undanröjde till de förströelser, som stadslifvet erbjuder.

Det uppbyggda Skolhuset och det närbelägna Bibliotheket tala dessutom för Skolans bibehållande på sednare stället, och då Storsjön kan anses att vara Jemtlands hjerta samt Frösön lifspunkten deri, så synes det jämväl vara rättvist att blomman af landets ungdom der får sin utveckling."


Läs mer om biblioteket i en beskrivning från 1882

Läs mer om biblioteket i prof. Bergströms zetterströmbiografi


Åter till KFJB