Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
12 december 2000

Närvarande
Bo Oscarsson, ordf
Mona Fernelius, sekr
Karl Lindroth, ledamot
Ola Gabrielsson, ledamot
Stig Hemmingsson, fast ansv
Ej närvarande Åsa Brandelius, kassör
§ 1. Mötet öppnades kl 18.35 av och hos ordföranden.
§ 2. Föregående protokoll (00-10-31) föredrogs av sekreteraren.
§ 3. Uppföljning av tidigare beslut:
Ej åtgärdat:
- IF Aktivs hyreskontrakt
- Rondellen kan inte tillgodose vårt behov av hatthylla, hopfällbara bord och stapelbara stolar. Ordförande fortsätter undersöka kostnad för nyinköp och vi undersöker möjlighet att köpa begagnat från kommunen (Rådhuset) via Åsa.
Åtgärdat:
- Garantiåtgärder målning - Bo har vid kontakt med L G Miljömåleri fått besked om att önskade åtgärder utförs. - L J Bygg har lovat åtgärda spricka på väggen, etc i vår.
§ 4. Ekonomirapport
Resultat per 00-12-12: SEK 145.764,-
§ 5. Förändringar i boendet
Inget att rapportera
§ 6. Övriga frågor
1. Ola meddelade att han har en fuktfläck i taket på rummet som vetter mot yttertaket och fukt nedanför balkongdörren.
2. Eftersom två av de tillfrågade leverantörerna av snöröjning avstått, beslöts att anta KåEss anbud. Enligt avtal, kommer KåEss att röja så snart man uppmätt 6 cm nysnö till en kostnad av SEK 500,-/utryck-ning. Sandning eller "finputsning" ingår inte.
3. Rondellen tar inte emot lägenhetsdörrarna, vilket innebär att vi själva måste ombesörja bortforsling.
§ 7. Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång preliminärt 01-01-30 kl 18.30 hos Mona & Stig.
§ 8. Mötet avslutades kl 20.30 efter studiebesök hos Brf på Brogränd-Norra Gröngatan för att ta del av byggnadslösning för bastu och dusch, resp inredning av lokaler i källaren.

Mötesanteckningarna fördes av
Styrelsens sekreterare
Mona Fernelius


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
16 augusti 2000

Bo Oscarsson, ordf
Arne Bergstrand, vice ordf
Åsa Brandelius, kassör
Mona Fernelius, sekr
Karl Lindroth, ledamot
Ola Gabrielsson, ledamot

Plats: IF Aktivs fd lokal

§ 1. Mötet öppnades och dagordningen föredrogs av Bo kl 19.05. Åsa distribuerade aktuell Balans- och resultatrapport, beräknat resultat 142.851 före bokslutsdispositioner och skatt.
§ 2. Föregående protokoll (00-06-13) föredrogs av Arne.
§ 3. Uppföljning av tidigare beslut:
Ej åtgärdat:
- Byte av packningar på kranar som läcker enligt tidigare enkät, Kalle och Stig ansvarar, Stig har lista på aktuella lägenheter
- Uppmärkning av ventiler, Kalle och Stig ansvarar
- Utredning av lusthus (4 intresserade) och/eller flaggstång (8 intresserade), både-och (4 intresserade). Åsa avvaktar pris på lusthus.
- Garantiåtgärder målning - Arne har lämnat meddelande till L-G, som dock inte hörts av. Bo tar kontakt.
Åtgärdat:
- Pris på byte gjutjärnsrör under diskbänken i 12 lägenheter har lämnats av Eko Rör, Wallén & Halvarsson och Östersunds Värme och Sanitet.
- Gårdsfest - enbart positiva omdömen
- Sandlåda införskaffad
- Ola övertar Arnes P-plats i garaget fr o m 00-09-01 och Tomas Eriksson köar för ledig plats.
Kommentar från Ola: Medlemmarna bör informeras om hur P-platserna på gården disponeras.
§ 4. Beslut om förändring av IF Aktivs hyreskontrakt.
Vid möte med IF Aktiv 00-08-10 hölls förhandling om minskning av deras hyra i förhållande till minskade lokaler. Beslöts att ny hyra retroaktivt från 00-07-01 blir 700,-/månad inklusive el. Åsa övertar elräkningen så snart IF Aktiv ordnat ändringen.
§ 5. Disponering av IF Aktivs avträdda lokaler IF Aktiv skall vara klara med sin utflyttning 00-08-31. Om lokalen skall byggas om till bastu, uppskattar Arne att vi får räkna med en kostnad på 70.000 - 80.000. Ola fick i uppdrag att undersöka vidare.
Lokalen kommer tills vidare att disponeras av föreningen som möteslokal och som festlokal för medlemmarna. Information till medlemmarna ombesörjs av Mona.
§ 6. Förändringar i boendet:
Erika Stolt hyr ut i andra hand till Anna Sällström. Mats E Nilssons lägenhet (Falskog/Nilsson) hyrs ut till Susanna Johansson.
§ 7. Övriga frågor
Anmält av Mona: Arne Nilsson undrade 00-07-28 om han kan sätta in en elfläkt i köksventilen och anmäler att spärren i köksfönstret har gått sönder i låst läge.
Beslut: Eftersom köksventilen får inte blockeras - annars fungerar inte utsuget - är enda lösningen en kolfilterfläkt ovanför spisen.
Beslöts att Kalle kollar fönsterspärren.
Föreningen disponerar ett nytt kundkort hos Service-gruppen. Kontakta Stig för ev lån av kort.
Anmält av Kalle: Vi har fått klagomål på att dörrarna in mot gården står öppna dagtid.
Beslöts att den som öppnar också ser till att stänga efter sig.
Anmält av Åsa: Förslag om lösen av ett lån på 37.177,- och ett på 471.568,- som förfaller i oktober 2002. Vi betalar f n ca 56.000/år i ränta och spara ca 30.000,- på att lösa i förtid.
Beslöts att Åsa till nästa möte undersöker ev skatteeffekt av förtida lösen. Det mindre lånet återbetalas omgående.
Anmält av Tomas Eriksson: (som köpt Arnes lägenhet) Förfrågan om möjlighet till andrahandsuthyrning fr o m 00-09-01 under 8 - 9 månader tills köparen av Tomas' hus kan tillträda. Gäller tre ungdomar i alpina utförslandslaget som studerar på Högskolan.
Beslöts att godkänna uthyrningen. Hyresavier med tvättstugeavgift lämnas till Tomas Eriksson. Tvättstugan bokas i Fredrik Steinvalls namn.
Anmält av Ola: Förslagsvis hyr vi en container, som medlemmarna kan disponera varje år för storstädning.
Beslöts att container kommer att finnas tillgänglig varje vår.
Anmält av Bo: Kranen på elementet i vår nya möteslokal läcker.
Beslöts att Kalle tillsammans med Tomas E undersöker/åtgärdar.
Fortsatt renovering av arkivet. Bo påpekade att Inga-Lill Sonidsson fått tillåtelse att disponera arkivet för flyttgods i strid med beslut enligt § 7 i protokoll av 00-05-14.
Beslöts att Inga-Lill får disponera arkivet t o m 00-09-30 och informeras om möjligheter till magasinering hos Jämtfrakt eller Stadsbudskontoret. Fortsatt renovering (målning av väggar och flytt av hyllor) sker därefter.
§ 8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls hos Ola 00-10-10 kl 18.30.
§ 9. Mötet avslutades kl 20.45 efter avtackning av Bengt Medin med kaffe med tårta.

Mötesanteckningarna fördes av
Styrelsens sekreterare
Mona Fernelius


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
13 juni 2000

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Åsa Brandelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Bo Oscarsson
Tid: 18.00

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
- Enkät, se §3
- P g a Arne´s flytt övertar Uno hans plats när det gäller bredband.
- Uppmärkning av ventiler har ej påbörjats.Gäller Stig och Kalle.
- Bo och Arne har inte besökt den hyresgäst som berörs av stökiga fester.
§3
Enkät:
- P-platser: Förslag utredes vidare.
- Läckande kranar: Stig har listan.Kalle och Stig byter packningar. För övrigt arbete anlitas entreprenör.
- Gjutjärnsrör: 12 st har gjutjärnsrör under diskbänken. Föreningen begär in pris på byte av dessa.
- Lusthus: 4 st intresserade.
- Flaggstång: 8 st intresserade.
- Båda: 4 st intresserade.
Styrelsen beslöt att utreda båda förslagen.
§4
Garantiåtgärder målning: Arne påminner L-G om kvarstående arbeten.
§5
Rapporter:
- Som tidigare nämnts har undertecknad sålt sin lägenhet till Tomas och Lena Eriksson.
Utflyttning kommer att ske 31/8-2000. Trist men så är det.
- Resultatrapport t.o.m. 12/6 redovisades av Åsa. Överskott till dags datum 116471 kr.
§6
Gårdsfest:
- Inplaneras 1/7 kl 17.00. Mona ordnar inbjudan.
§7 Sandlåda:
-Stig införskaffar sådan för föreningen.
§8
Nästa möte: 2000-08-30 kl 18.30 hos Ola Gabrielsson.
Ordförande ordnar lämplig present till vice ordf. Bengt Medin som avgick i samband med årsstämman.
Mötet avslutades kl 20.00
Tack Bo för gott fika!
Detta är sista protokoll som underteckad skriver i denna förening(förmodar jag) Jag vill tacka alla i styrelsen för två stimulerande år i och önska föreningen lycka till. Kanske jag på något sätt även i framtiden kan hjälpa till på något sätt. Gårdsfesterna närvarar jag gärna även i framtiden på.
Ha de!

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
14 maj 2000

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Åsa
Tid: 20.00

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Åsa´s badrum. LJ-Bygg har lovat att kontakta Åsa kommande vecka.
-Belysning. Ändrad styrning enl.föreg. protokoll ej beställt. Arne överlämnade uppdraget till Stig att kontakta Ove Jönsson på Marklunds El.
-Tvättstugan. Styrelsen fortsätter att bearbeta de hyresgäster som inte sköter sig.
§3
Rapporter: Inget att notera.
§4
Relaterades årsstämmans protokoll:
Konstituering av styrelsen: Beslöts att välja Mona Fernelius till sekreterare och Arne Bergstrand till vice ordf. Övriga poster som tidigare.
Enkät utskickas av Mona för att reda ut om:
-intresse för att hyra P-platser på gården.
-läckande kranar samt vilka som har gjutjärnsrör under diskbänken.
-I övrigt beslutades med åberopande till årsstämman att Mona och Arne fortsätter utreda bredbandsuppkoppling med Uno S som support samt att Arne fullföljer ändringen av sophanteringen mot Östersunds Kommun.
-Uppmärkning av ventiler mm påbörjas av Stig och Kalle!
-Bastuplanerna läggs på is tills vidare med tanke på Aktiv´s lokaler.
-Innerdörrar bör kunna flyttas till pannrummet. Kalle kontaktar Aktiv för att erhålla medgivande att tömma deras prylar.
§5
Flaggstång, lusthus:
För att höja trevnaden ytterliggare på gården föreslogs att i ovan nämnda enkät även frågan ställs till hyresgästerna om intresse för lusthus och flaggstång på gården.
§6
Stök i samband med fester.
Tyvärr har en fest ägt rum förra helgen som upprepar tidigare mönster. Aktuell hyres gäst kontaktas av Bo och Arne för tillrättavisning.
§7
Arkiv:
Styrelsens tidigare påbörjade ansiktslyftning av arkivet fortsätter i samband med nästa möte.
Rummet bör tömmas ytterliggare innan ny matta lägges och hyllor uppsättes.
§8
Nästa möte: 13/6 kl 18.00 hos Bo.
Ordförande ordnar lämplig present till vice ordf. Bengt Medin som avgick i samband med årsstämman.
Mötet avslutades kl 21.30.
Tack Åsa för gott fika.

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
2 april 2000

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Bengt Medin, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Stig och Mona
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Bo har införskaffat en klotgrill. Bra.
-Internet.Mona har varit på inf. med Arrowhead.Beslöts att i samband med stämman
informera medlemmarna om detta samt inhämta mandat för att fortsätta utreda ev uppkoppling till Internet.
-Sophantering. Arne redovisar vid stämman om det aktuella läget med ev. övergång till källsortering.
-Åsa´s badrum. Arne meddelar LJ-Bygg att golvet snarast åtgärdas.
-Årsmötet , se nedan.
-Aktivs lokaler. Hyran för första kvartalet inbetalt. Betalas fortsättningsvis varje månad.
-Belysning. Ändrad styrning enl.föreg. protokoll ej beställt. Arne har ansvaret.
§3
Rapporter:
Lägenhet C12 byter ägare från den 2/5. Anhild Brink säljer till Evelina Åslund.
§4
Anmärkning från revisorer:
-Vill ha attest på fakturor av den som beställt arbete eller köpt material. Lämpligtvis går faktura direkt till denne innan fakturan lämnas till kassör.
-Två fakturor från HP-mark är kopia. Detta beror på att moms har lyfts senare.
-LJ-Bygg.En faktura är redovisad 4 timmar men fakturerat 8 timmar.Förmodligen avser tiden två man. Arne undersöker detta med LJ-Bygg.
§5
Torktumlare, Tvättmaskin:
Föreningen har genom ordförande inköpt två nya torktumlare från Sjödins. Kostnad 6500 kr/st inkl. installation.
Tvättmaskin: Stig och Bo försöker sträcka upp rem för Wascatormaskin.
§6
Årsstämma:
Lokal är bokad. Dagordningen justerades. Inga motioner inlämnade. Verksamhetsberättelse och resultaträkning utdelas i god tid innan stämman. Revisorernas berättelse utdelas i samband med stämman.
§7
Nedskräpning på gården
Styrelsen hjälps åt att hålla rent och snyggt på gården samt intilliggande ytor.
§8
Tvättstuga:
Torkning efter kl 22 00 får ej förekomma.Styrelsen bevakar detta. Större anslag uppsättes så att medlemmarna uppmärksammas på kraven när det gäller Att hålla rent och snyggt i tvättstugan.
§9
Nästa möte: 14/5 kl 18.30 hos Åsa.
Mötet avslutades kl 20.30.
Tack Stig och Mona för gott fika.
Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
1 mars 2000

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Bengt Medin, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Arne Bergstrand
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Arne fortsätter utreda kostnader mm för Internet. Förslag att inhämta information från Arrowhead.
-Sophantering. Arne undersöker med Renhållningen om krav på källsortering mm.
-Åsa´s badrum.Ekonomisk uppgör med LJ-Bygg kan bli slutresultatet.
-Årsmötet hålles på Soldathemmet 2000-04-12. Arne bokar lokalen. Mona ordnar utskick av kallelse.
-Städavtal.Styrelsen beslöt att fortsätta avtalet med städbolaget utan omförhandling.
-Aktivs lokaler. Har ej betalat första kvartalshyran.Kalle kontaktar omedelbart Bengt Lago. Om hyran inte inbetalats inom en vecka går anmodan till Aktiv om betalning. Kan sluta med uppsägning av lokalerna.
§3
Rapporter:
Inget aktuellt.
§4
Bokslut:
Åsa redovisade preliminärt bokslut.Beslutades att underskott täcks upp med pengar från yttre underhållsfonden.
Budget för 2000 godkändes med reservation för hyresintäkter från Aktiv´s lokaler.
Beslutades att ersättning skall utgå för kassörens arbete med bokslutet. Ordf. undersöker på begäran av kassören om ersättningsnivå för detta.
§5
Förvaring av cyklar:
Beslutades att cyklar får ej förvaras inomhus i andra lokaler än cykelrummet. Stig informerar berörda om detta.
§6
Belysning:
Arne beställer styrning av belysning i trapphus mellan garage och korridor via närvarogivare. Marklunds kan vara lämplig för detta jobb.
§7
Lågenergilampor:
Beslutades att byta till detta för utomhusbelysningen. Stig ordnar detta.
§8
Nästa möte: 2/4 kl 18.30 hos Stig och Mona.

Mötet avslutades 21.00.
/Tack Arne för fikat, hälsar ordf på styrelsens vägnar/

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
19 januari 2000

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Bengt Medin, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Bo
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Arne fortsätter utreda kostnader mm för Internet.
-Sophantering.Arne undersöker med Renhållningen om krav på källsortering mm.
-Åsa´s badrum.Träff bestämt 2/1 kl 18.00.Nils-Gunnar,Arne och LJ-Bygg träffas då.
-Justering ståldörr till garage ej klart.
§3
Rapporter:
Inget aktuellt.
§4
Årsstämma:
Beslöts att hållas den 12/4 kl 18.30.
Motioner inlämnas senast 2/4.
Kallelse går ut senast 29/3.
Lokal.Arne undersöker med Soldathemmet om den kan ordnas där.Kalle undersöker med Levande Verkstad.
Bokslut.Mona och Stig undersöker om Ingrid Lind kan åta sig detta.
§5
Personalförändring:
Stig har övertagit Kalle´s sysslor förutom nyckelhanteringen.Detta ordnar Mona ett inf.blad om till hyresgästerna.
Ersättning till Stig ordnas enl.följande:
-Ingen garagekostnad
-Ingen tvättstugekostnad
-Ingen hyresdebitering.Regleras i slutet på året mot det fasta arvodet.
-Timersättning i övrigt faktureras föreningen.
§6
Nytt städavtal:
Var finns avtalet?Åsa undersöker det.
Åsa,Bo och Arne ordnar det nya avtalet.I detta skall även 12 timmar för grovstädning av tvättstuga ingå.
§7
Arkiv:
Avvakta till nästa möte.Eventuellt kan Aktiv:s lokaler bli aktuella.
§8
Nästa möte:1/3 kl 18.30 hos Arne.
Mötet avslutades 20.30.
Tack Bosse för gott fika!

Arne Bergstrand
sekrProtokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
24 november 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Mona och Stig
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Branddetektorer.Inköpta av Länsförsäkringsbolaget.Monteras av Marklunds El nästa vecka.
-Bo införskaffar vid lämpligt tillfälle en klotgrill.

-Arne fortsätter utreda kostnader mm för Internet.
-Sophantering.Arne undersöker med Renhållningen om krav på källsortering mm.
-Beslöts att införskaffad bok om Brf-föreningar går runt på cirkulation hos styrelsemedlemmarna.
-För bilägare mm i garage gäller resp.försäkring om något skulle hända.
§3
Rapporter:
Inget aktuellt.
§4
Garantibesiktning:
Garantipunkter åtgärdas senast våren-2000.
Avs.Åsa´s badrum får Arne åter ordna en träff med LJ-Bygg.
§5
Internetuppkoppling:
Styrelsen beviljar Magnus Nilsson uppkoppling via parabol till Internet.
§6
Utskick avs.adm.avgift:
Sker i samband med utskick av hyresavier.Gäller även skrivelse om andrahandsuthyrning.
§7
Inköp av snöskopa:
Beslöts att Stig på föreningens uppdrag inköper en snöskopa med tipp.
§8
Adressändring:
I samband med att Kalle avslutar sitt uppdrag måste adressändring göras.Beslöts
att ändra den till Åsa´s adress.Kalle behåller nyckelhanteringen tills vidare.
§9
Kundkort:
Beslöts att ansöka om detta hos NNP-Allman.Mona ordnar det.Beslöts även att ansöka hos Servicegruppen.Stig ordnar det.
§10
Postgirokonto:
Ej klart ännu.Åsa jobbar med det.
§11
Garageplatser:
Avtal upprättas med resp.hyresgäst.Åsa och Bo ordnar det i samråd med Kalle.
§12
Tvättstuga:
Beslöts att beställa till grovstädning av tvättstuga en g/månad utöver trappstädningen.Stig pratar med entreprenören.
§13
Arkiv:
Beslöts att röja ur föreningens arkiv.Tid 1999-12-14 18.30.
Samtidigt beslöts att Stig beställer persienn till fönstret i arkivet.
§14
Ståldörr till Garage:
Stig beställer av Hults Smide uppriktning av den omtalade dörren.
§15
Nästa möte: Nästa millenium tisd. 11/1 kl 18.30 hos Bo!
Mötet avslutades 20.30.
Tack Mona och Stig för gott fika!

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
26 oktober 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Bengt Medin Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Hos Karl och Lillian Lindroth
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Branddetektorer.Marklunds har lämnat pris på montering av detektorer.Kostnad 200 kr/lgh för vanliga batterier.275 kr/lgh för batterier med 10 års livslängd.Bengt undersöker vad det kostar för detektorer inköpta från försäkringsbolaget.Ordf. har delegation för beslut i detta ärende.
-Bo införskaffar vid lämpligt tillfälle en klotgrill.
-Arne fortsätter utreda kostnader mm för Internet.
§3
Rapporter:
Inget aktuellt.
§4 Avgift för hyresavier:
Styrelsen beslöt att lägga på en administrationsavgift på 100 kr/år för de bostadsrättsinnehavare som kassör tillsänder per post.Gäller från 1/1 2000.
§5
Sophantering:
Arne undersöker med renhållningen vad som kommer att hända framöver med sophämtnings-avgifterna.
§6
Arvoden:
Utbetalas kring 13/12.Arvoden klarlagda i samband med stämman våren 1999.
§7
Inköp av bok:
Beslöts att till föreningen inköpa en bok som avhandlar det mesta om bostadsrättsföreningar. Kostnad 347 kr exkl. moms.
§8
Försäkringar:
Åsa undersöker med försäkringsbolaget vad som gäller för bilar mm i garaget.
§9
Tumlare:
Tumlaren är lagad.Viktigt att kläder mm som är tunga centrifugeras innan torkning.Anvisning om detta uppsättes på tumlaren.Stig ordnar det.
§10
Inköp utomhusbelysning till gran:
Kalle ordnar det.Arne beställer uttag till belysningsstolpen.
§11
Fågelbord:
Stig ordnar det.
§12
Garantibesiktning:
Beslöt att anlita Tommy Törnkvist för garantibesiktning av fasad-och målningsarbeten.
Kostnad 5000 kr exkl. moms.
§13
Nästa möte:onsdagen 24/11 kl 18.30 hos Stig och Mona.
Mötet avslutades 20.30.
Tack Kalle och Lillian för gott fika!

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
28 september 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Bengt Medin Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson Plats: Hos Bengt och Doris Medin
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Åsa´s badrum.Arne. Stämmer av tid med LJ-Bygg om åtgärdande.
-Balkongdörrar, målning, lister,justering garagedörr. Staffan Nilsson, Jämtlands Fönsterteknik skall påbörja detta i mitten av oktober. Stig från föreningen guidar honom.
-Branddetektorer. Arne tar in pris på detta från Marklunds. Tvättstugan skall också ingå.
Samtidigt får Marklunds komplettera uttag vid belysningsstolpe för bl.a. julgran, se §9 nedan.
-Syrénbuskar bytes genom Bo:s försorg.
-Bo införskaffar vid lämpligt tillfälle en klotgrill.
-Problemet med varmvattnet är löst. Se även föreningens hemsida.
-Styrelsen ordnar en hylla för dammsugare i garaget. Bo ordnar detta.Kan låna Bengts slagborr.
-Mona har ordnat planteringar vid slänten. Styrelsen fortsätter att planera för ytterligare åtgärder på gården.
-Ivar Erikssons lägenhet har uthyrts i andra hand till Figaro Perman.
-Styrelsen via Bo tillsänder berörda vad som gäller för andrahandsuthyrning.Samtidigt bör dessa ange från vilket datum lägenheterna har hyrts ut.
-Stig tar över Kalles uppdrag från årsskiftet. Angående snöröjning anmälde Bo sitt intresse att bistå Stig med denna när han är bortrest.
-Målning av garage inplaneras nästa sommar. Även cykelförråd bör vara med.
§ 3
Gårdsbrunn vid entre´från gård till Fältjägargränd 30 bör justeras innan vintern.Arne kontaktar HP-Mark för detta.
§4
Blommor i trapphus. Styrelsen genom Mona meddelar de boende att blommor i fönster i trapphus (obs ej allergiframkallande ) är ett trevligt inslag i miljön. Dock får inte detta missbrukas.
§5
Rapporter:
-Inget aktuellt.
§6
-Internet.Arne undersöker kostnader för att installera server mm i huset för uppkoppling till Internet för samtliga hyresgäster.
§7
Stig tar kontakt med persiennleverantören för montering av persienner. §8 Önskemål från en hyresgäst att föreningen skaffar postgiro. Beslöts att Bo och Åsa ordnar det.
§9
Beslöt att Stig ordnar en julgran på gården till advent.
§10
Styrelsen anmäler till Patent och Registreringsverket ändrad styrelse.Bo ordnar detta.
§11
En cykel över sen inventeringen.Bo och Stig kontaktar polisen.
§12
Nästa möte:tisdagen 26/10 kl 18.30 hos Kalle.

Mötet avslutades 20.30.
Tack Bengt och Doris för gott fika!

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
3 augusti 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Bengt Medin, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: Uteplatsen, Mona och Stig bjöd på kaffe och kaka.
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Åsa´s badrum. Arne.
-Balkongdörrar, målning, lister, justering garagedörr. Arne kontaktar Staffan. Stig tillsammans med Fönsterteknik går igenom detta.
-Branddetektorer. Arne kollar med Nils-Gunnar.
-Syrénbuskar bytes genom Bo:s försorg.
-Bo införskaffar vid lämpligt tillfälle en klotgrill.
-Problem med tappvarmvatten. Kalle undersöker det.
-Styrelsen ordnar en hylla för dammsugare i garaget.
§ 3
Styrelsen fortsätter planering för ytterliggare trivselhöjande åtgärder på gården.
Till nästa möte tar Arne med sig en produktkatalog visande lekställningar mm.
Mona tittar på ytan vid slänten.
§4
Staffan Nilsson kontaktas angående den tröga garagedörren. Arne.
§5
Rapporter:
-Ivar Eriksson har andrahandsuthyrt till ny hyresgäst.

§6
Problem med andrahandsuthyrningar. Beslöts att styrelsen tillskriver berörda för besked om vilka som uthyrningen sker till och att byte av hyresgäster skall godkännas av styrelsen.
Tidsaspekten skall även beaktas enligt stadgarna.
§7
Beslöts att styrelsen meddelar samtliga hyresgäster att gårdsparkeringen ej får nyttjas som långtidsparkering.
§8
Kalle meddelade att han säger upp sitt uppdrag från årsskiftet. Med ålderns rätt har styrelsen full förståelse för detta. Eventuellt kan Stig åta sig en del av Kalles uppdrag men snöröjning mm utvändigt får styrelsen undersöka vad marknaden kan erbjuda.
§9
Målning av garage invändigt inplaneras till nästa sommar.
§10
Gårdsfesten kommer att gå av stapeln 7/8 kl 18 00. Alla i styrelsen hjälper till med arrangemanget.Väl mött!
§11
Nästa möte:tisdagen 28/9 kl 18.30 hos Bengt!
Mötet avslutades 20.30.
Tack Mona och Stig för gott fika!

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
22 juni 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Karl Lindroth, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: hos Arne Bergstrrand
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Föregående protokoll:
-Åsa´s badrum. Arne.
-Balkongdörrar, målning,lister,justering garagedörr. Arne kontaktar Staffan.Stig tillsammans med Fönsterteknik går igenom detta.
-Branddetektorer. Arne kollar med Nils-Gunnar.
-Gårdsarbeten klart till midsommar
-En huvudnyckel till överlämnas till Bo Oscarsson.
-Inga utesoffor inköpes tills vidare.
-Inga nya syrénbuskar behövs. De gamla har tagit sig.
§ 3
Stig och Kalle köper in en vattenspridare av lämplig modell.
§4
Bo köper en klotgrill till gården.
§5
Rapporter:
-Leif Jonsson har köpt lgh. C1.
-Parkeringsplats efter Bergwall övertages av Sonja Nilsson.
-Tvättstugekostnader efterskänkes till Bergwall.
§6
5 lgh. har anmält intresse för persiennebyte.
§7
Vissa lägenheter har haft problem med temp. på tappvarmvattnet. Kalle kollar det.
§8
Ordförande meddelade att det finns en dammsugare i garaget som Nils-G efterskänkt vid flytten. Denna får disponeras av de som hyr garageplatser. Förslag på att ordna en hylla för den. Bo, Kalle och Stig tittar på det.
§9
Avvakta med eluttag utomhus.
§10
Nästa möte:tisdagen 3/8 kl 18.30 hos Mona och Stig.
Möte för gårdsfesten bestämdes till 28/7 för festkommittén.
Mötet avslutades 20.15.

Arne Bergstrand
sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
24 maj 1999

Närvarande: Bo Oscarsson, Arne Bergstrand, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: hos Åsa Brandelius
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Till justeringsmän valdes Stig Hemmingsson och Mona Fernelius.
§3
Föregående protokoll:
- Kontroll med Eko-Rör om rensning är klar och vattenutkastare beställd. Arne
- Åsa´s badrum. Arne.
- Balkongdörrar, målning, lister, justering garagedörr. Arne kontaktar Staffan.Stig tillsammans med Fönsterteknik går igenom detta. Obs. De boende måste meddelas innan arbeten utföres i lägenheterna.
- Garantibesiktning fasadrenovering mm.utföres av Tommy Törnqvist. Har lämnat muntlig offert. Kostnad 5000 kr. Bo begär skriftlig offert.
- Gårdsfest flyttas till lörd. 7/8 kl 18.00. Samtidigt firas Träffens 40-års jubileum.
- Branddetektorer. Arne kollar med Nils-Gunnar.
§ 4
Färdigställandet av gräsmatta mm beräknas påbörjas v 21. Efter mötet avstämdes ytor mm.
§5
Till firmatecknare för bostadsrättsföreningen Träffen nr 1 valdes Bo Oscarsson (ordf.) och Åsa Brandelius (kassör) att var för sig teckna bostadsrättsföreningens firma.
§6
Huvudnyckel återlämnad av Eva Eriksson övertas av Stig Hemmingsson. Stig rekvirerar denna hos Karl Lindroth.
§7
Föreningen beställer ytterligare ett returpapperskärl från Affärsverken, Renhållningen. Arne.
§8
2 st utesoffor inköpes av föreningen.Stig och Kalle ordnar det.
§9
Ordförande ordnar 2 nya syrénbuskar till slänten. De tidigare planterade har råttorna käkat upp.
§10
Kalle ordnar plantor till blomlådorna.
§11
Stig erhåller ersättning för tid som han biträder Kalle.
§12
Stig och Kalle ordnar ny laminatskiva till tvättstugan.
§13
Nästa möte: tisdagen 22/6 kl 18.30 hos Arne.

Mötet avslutades 20.30.
Tack Åsa för gott fika!

Arne Bergstrand
sekr

Justeras:

Mona Fernelius Stig Hemmingsson


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
9 maj 1999

Närvarande: Bengt Medin, Bo Oscarsson, Karl Lindroth, Arne Bergstrand, Åsa Brandelius, Mona Fernelius och Stig Hemmingsson
Plats: hos Mona Fernelius och Stig Hemmingsson.
Tid: 18.30

§1
Öppnades mötet
§2
Relaterades årsstämmans protokoll
§3
Konstituering av styrelsen:
Beslöts att välja Åsa Brandelius till föreningens kassör och Bo Oscarsson till ordförande, samt Arne Bergstrand till ny sekreterare. Övriga poster som tidigare.
§ 4
Beslöts att avgiften för tvättstugan hädanefter kommer att debiteras halvårsvis.
§5
Beslöts att en vattenutkastare för nya gräsmattan skulle dras ut från cykelförrådet. Arne kontaktar Eko-rör för att verkställa installationen. Ny vattenslang av plast med vattenspridare inhandlas av Kalle.
§6
Åsas badrum fick felaktig golvlutning vid renoveringen. Arne kontaktar LJ-Bygg för åtgärd.
§7
Kalle kontaktar Fönsterteknik för åtgärder av balkongdörrar. Stig assisterar.
§7
Bo kontaktar vår entr. Tommy Törnqvist för att ordna med garantibesiktningen.
§8
Beslöts att ersätta Luksepps med 1000 kronor för ommålning av skadat badrumstak.
§9
Meddelades att Brf har ett rabattavtal med Fresks. Kalle har kortet.
§10
Ev. persiennrabatt för Brf. Mona utformar en enkät för förfrågan till innehavarna.
§11
Kalle och Stig avstämmer vad som har ägare i cykelförrådet. Övrigt gods rapporteras som hittegods.
§12
Beslöts att hädanefter öppna tvättstugan för tvätt på söndagar. Obs. ingen centrifugering på söndagar! Torkrumsfläkten får användas bara 12 - 18 söndagar. Mona lappar.
§13
Kalle meddelar att Länsförsäkringar kommer att åtgärda Aldervärns fuktskada.
§14
Gårdsfesten diskuterades. Valdes Åsa, Mona och Stig till festkommitté. Festen planeras till den lördagen den 19 juni. Mona fixar utskick.
§15
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls på annandag pingst, den 24 maj hos Åsa kl. 18.30.

Bo Oscarsson
ordf/sekr


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
13 april 1999

Närvarande: Nils-Gunnar Nilsson, Eva Eriksson , Bengt Medin, Bo Oscarsson, Karl Lindroth, Stig Hemmingsson och Arne Bergstrand(till 20.00)
Plats: hos Nils-Gunnar och Eva, S. Gröngatan 41 A
Tid: 19.00

§1
Nils-Gunnar hälsade välkommen, serverade kaffe och öppnade mötet och Eva bjöd på morotskaka.
§2
Beslöts att hålla årsstämman onsdagen den 5 maj klockan 18.30 å IF Aktivs lokaler
§3
Uppföljning av tidigare beslut och åtföljande åtgärder:
€ balkongdörrar är justerade hos Göranssons, Bergstrands och Erikssons.
€ Beslöts att Arne Bergstrand beställer rörmokare för rensning av avloppsbrunn i samtliga badrum, frånsett de två renoverade, samt tvättstugan. Beräknad kostnad 15¹. Firma: Eko-rör.
€ målning av P-rutor och utläggning av gräsmatta på garagetaket påbörjas enligt plan. Arne ombesörjer undersökning av varifrån smältvattnet kommer in genom garagetaket.
€ Diskuterades separat garagenyckel och trög trappdörr till garaget. Beslöts att avvakta med separat nyckel tills något händer. Ordföranden lovade att ombesörja undersökning av den tröga dörren.
§ 4
Ekonomisk rapport.
Föreningens ekonomin är betryggande, i dagsläget finns runt 500' i likvida medel
§5
Cykelförråd.
Beslöts att åtgärda det överfyllda cykelförrådet. Stig får i uppdrag att omgående skicka ut ett brev däri ägare till cyklarna mm markerar sitt ägande, senast dagen före årsstämman. Övriga cyklar kommer att rapporteras till polisen som hittegods.
§6
Av styrelsen godkända boendeförändringar
Följande har utträtt ur föreningen: Eva Eriksson, Sonja Hemmingsson och Charlotte Forsberg. Nya medlemmar är: Åsa Brandelius, Erika Stolt och Mats E Nilsson (dottern)
§7
Fråga om brandvarnare.
Beslöts att Nils-Gunnar talar med vårt försäkringsbolag om ett tidigare anbud på en brandvarnare med tio-årsbatteri för 110 kronor, men nu också inkluderad montering.
§7
Övriga frågor
På förekommen anledning beslöts att Kalle undersöker om någon i trappuppgång A installerat icke godkänd köksfläkt, eftersom matos trycks in i landstingets lägenhet.

Nils-Gunnar Nilsson
ordf
Bo Oscarsson
sekr

Åter till Brf Träffen

Åter till senaste styrelseprotokoll