Ur Aspås sockenkrönika 1985

Äldsta torpkontraktet i Aspås socken från 1768

Originalet förvaras hos Nils Eriksson i Storgården. Hans gård kallas än idag för '"Torspe" - Torpet.
Hans far kallades 'n Jonas i Torspan'. (dativform genom befintlighet).
Fastigheten har idag beteckningen Storgården 1:4
Handskriften uttolkad och avskriven av Bo Oscarsson

Originaltext:

Åhr 1768 den 14 November blef af underteknade följande förening träffadt om et Torpställe som Ryttarn Erick Lindqvist skal få antaga och bruka å Nils Erssons i Storgården ägor.

Ryttaren Erick Olofsson Lindqvist skal Nästa wår få tillträda och bruka afledne Olof Olofssons Torp hängn samt thet, som wid utsyningen till samma hägnad blef lagt och der under bör begripa och nyttjas, jemte niuta de förmoner, som till berörde Torp äro anslagne, som består i följande slotter nemligen, Tomset wid näsewägen, Klingermyrflon, Brottwärskie, Korsgålfwa Långdrole Högdrole, ett häsje slätte, som ligger i skogskifte twå häsje slätten wid Gelsmyran och Årmyran, dess utom nödig wed brann Timmer och gärssel jämte mulbete å skogen alt på Nils Erssons answar.

När nu Erick Linqvist, åtnjuter föreskrefne förmoner betalar han i ett för alt en Summa af Ett hundrade daler Silfwermynt, då han inga dagswärken till hemmanet N:o 1 i Storgården ärlägger Ryttare Erick Lindqvist Brukar och besitter Torpet i sin och hustruns lifstid, och sedan the bägge döde äro, tillfaller upodlingen hemmanet med the wilkor at Lindqvists arfwingar njuter betalning för upodlingen efter mätis manna ordom. Likaledes tillkommer Lindqvist arfwingar Torphusen, som ock efter öfwerenskommelse emot betalning kan accorderas till hemmanet.

At så slutit är besannes med wår och wittnens underskrift af dag och åhr som föreskrefne äro.

wittna:

Jöns Åberg, Nils (bomärke = svastika) Ersson i Storgården
Jon Ersson i Lin

Erick Olofsson Lindqvist

Föreskrefne köpesumma som består af Ett hundrade daler silfwermynt äro så wäll den förste som den sidsta penningen till mig ricktigt betalt.

Storgården den 14 November 1768

Nils (bomärke= svastika) Ersson

wittna: Jöns Åberg


Not. Ortnamnet "Tomset" är belagt endast i ett fåtal handlingar. Platsen ligger efter gamla vägen till Näset, i östra delen av Östra Nygården. Detta är veterligen den äldsta kända handlingen där Tomset nämns. (Jämför Aspåskrönikan 1982,sid.9 angående Tomset)

© Bo Oscarsson
02.01.2002

Tillbaka till Aspås