Socknens historia, ur Aspås sockenkrönika 1991, här något omarbetad.

Aspås nya kyrka

På det äldsta, kända fotografiet av Aspås nya kyrka framgår tydligt att granhäcken är tämligen nyplanterad och att den då slutar ungefär 10 meter väster om södra ingångsportalen till kyrkogården.
Kyrkogården har med andra ord utvidgats betydligt åt väster sedan fotografiet togs. När fotografiet togs vet vi inte, men jag har nu hittat uppgiften på när häcken planterades, och det ger en ledtråd.

År 1886 besökte länsträdgårdsmästaren J. Öberg Aspås, och han skriver i Hushållningssällskapets årsberättelse följande:

"under 4 dagars tid från den 6 Sept., då jag på anmodan av Kyrkovärden E. Westerlund [1] reste till Aspås, företogs å församlingens kyrkogård åtskilliga förberedande arbeten i och för planteringar derstädes.
Omkr. 100 st. träd af rönn m.m. utplanterades, plan uppgjordes till, dels för plantering nästa vår af en granhäck omkring kyrkogården och dels för plantering af löfträd å densamma och lemnades föreskrifter för utförandet af derför erforderliga förarbeten."

Följande år återkom J. Öberg med följande rapport:

" Anmodad af Hr E. Westerlund i Rehn, Aspås, reste jag dit den 31 Maj, hvarest å församlingens kyrkogård utplanterades 500 stycken granplantor till häck, 15 stycken poppelplantor, ett 50-tal björk, samt utfördes på samma gång och ställe ett par grafplanteringar, upptagande detta allt en tid af tre dagar,"

Som framgår av dessa citat, planterades granhäcken kring kyrkogården år 1887. Även popplarna, som åtminstone äldre aspåsbor minns, och som man kan se på gamla bilder, planterades vid samma tillfälle. De sågades ned på 1960-talet. Det var bra tycker jag, för nu syns kyrkan åter vida omkring som när den byggdes. Tyvärr bara några decennier tills de nyplanterade björkarna vuxit upp.
De popplar som finns vid skolan i dag, är antagligen från planteringen 1887.

Med ledning av att granhäcken planterades 1887 och granarna på bilden ser ut att vara tio år gamla, kan man förmoda att fotografiet är från slutet av 1890-talet.

Kyrkogården utvidgades vid sekelskiftet mot väster, mot "Kjörsvålln", Kyrkvallen. Samtidigt byggdes den västra kyrkogårdsportalen. Exakt när vet jag inte, men kanske någon kan ge upplysningar?
Granhäcken från västra kyrkogårdsporten och upp mot norr, mot "Kjörsbyn", Kyrkbyn eller Prästbordet, planterades under tre dagar 1923 av kyrkvärden Ol-Ersa i Grääft (Olov Eriksson i Gräfte) och Ivar Magnusson i Kyrkbyn. (Muntlig uppgift av Ivar Magnusson, f 1905 d. 2000)

Kyrkan ser på fotografiet ganska förfallen ut, genom att kalkputsen fläckvis fallit av. Kyrkan var vid det här tillfället ungefär 50 år gammal. Kyrkan började byggas åren 1837-38 och invigdes 1844. År 1994 firade alltså Aspås nya kyrka sitt officiella 150-års jubileum.

Gamla kyrkan revs den 15 juni 1840, så den nya togs i bruk fyra år innan den blev helt klar. Själva gudstjänstrummet, långhuset, kunde tas i bruk så fort taket var klart. Det blev möjligt genom att man byggde en separat port i södra långhusväggen. Det dryga arbetet med tornet kunde då fortsätta ostört under fyra år fram till invigningen 1844. Av det kan man gissa att gamla kyrkans klockstapel användes fram till 1844, då klockorna flyttades upp i tornet och klockstapeln revs.Den enda kända avbildningen av Aspås gamla kyrka

Bo Oscarsson


Not.
[1] kyrkvärden E Westerlund är morfar till Stina Olsson i Rehn

Till beskrivning av Aspås gamla kyrka


© Bo Oscarsson
2001

Tillbaka till Aspås