Denna insändare är en av de första, kända som publicerats på jamska. Den är formulerad som ett brev till "Lars Modig" angående det prästval som ägt rum i Olas socken. Språket ser ut att vara centraljamska, möjligen västjamska - att döma av dialekten.
Det är något av en sensation att upptäcka att jamskan redan för 150 år sedan användes som språk i en officiell tidning! Språket är fullt begripligt för den som idag kan jamska.

Lars Modig är troligen en pseudonym , liksom Ola Belåten. De som levde 1857 visste säkert vilka "Lars" och "Ola" var och vad insändarna handlade om. Kanske någon bland läsarna kan hjälpa till?
(Den här insändaren fann undertecknad den 11 november 2002)

© Bo Oscarsson


Insändare i Jemtlands nya Tidning nr 6, måndagen den 9 februari 1857:
Texten nystavad. Texten med originalstavning längst ned på sidan.

(införes mot betalning)

.

Min kära Lars Modig!

Takk för breive! De va på sätt å vis kärkomme, för je va nog modig å begagne'ne te .......

Je ha aller kunne trodd atte du ha vy n tåkken tosk, som du værskela e, når du meein du ske gjæra deg kvikk å grötmynnu, å komma å skikanér e heil e församling å teliik nypastorn vånn. Tvy sæ skamlaus å käringaktu du e! Om du ha vy sæ opprektu å sagt som de e te, atte de va käringa di å hennes gelika, som ha spönni ihop e tåkkedann dåmm e histori, i ställe för te å skyll på n dräng-Pelle, sæ ha mæ kunne fönne nå flæti te karaktär ti deg; men si dæ va du för shlug te, åt at di du e dåmm. Dermæ gatt du kåll deg Modig för du skull bääll få fram e tåkka dann stygg e lygn. Je kålle lygn, för de e lygn atte någun, vårsken her mæ meg, hell dermæ grænnom miin ha före å böde te å övertæla oss te å rööst på prästn mæ fekk, för de va int nödut – mæ visst nog håkken mæ ville ha, sæn all tri provprästan ha predike.

Dy tykkje hæn e mager hæn mæ ha fått? Du e såless ein ta dom, som ville att mæ skull ha tege ein ta dom, som ha vy feitar? Nej du Lasse! Je ske tröst deg mæ di: att prästn mæ fekk, som du tykkje e så mager, e lik så feit som di ænner tvoan, når de vål fråga om te å förkunn Gussorle. Dessutom er'e mæ som ske lön'a, å int du å käringa di, hell n dräng-Pelle, hell någun sönna berge.

Ola Belåten.

Orl-list:

tosk =tok, fjant
værskela = verkligen
skikanér= chikanera
vånn = vår
spönni = spunnit
tåkkadann = sådan där
dåmm = dum
flæti =något lite, en smula
gatt = var tvungen att
bääll = orka, kunna
lygn = lögn
hell =eller
dermæ =där hos
böde = bjudit
håkken = vem
tvoan = två (räkneord böjs i jamskan upp till 12)
vål = blir


ORIGINALSTAVNING:

(införes mot betalning)
Min kära Lars Modig!

Tack för breifwe! De va på sätt å wis kärkomme, för je va nog modig å begagnene te .......

Je ha aller kunne trodd ate du ha wy än tåcken tåsk, som du wärskela e, når du mäjn du ske göra deg qvick å grötmynnu, å komme å skikanär än häjl församling å teliik nypastorn wånn. Twy sä skamlaus å käringacktu du ä! Om du ha wy sä oppräcktu å sagt som de ä te, ate de wa käringa di å hennes gelike, som ha spönni ihop i tåckedän dåm i histori, i ställe för teå skyll på än drengPelle, sä ha mä kunne fönne nå fläti te karaktär ti de; män si dä va du för slug te, åt at de du e dåm. Dermä gatt du kåll de Modig för du skull bääl få fram e tåcka dän stygg i lygn. Je kålle lygn, för de ä lygn ate någon, hwårsken här mä mäg, häll dermä grännom miin ha före å böde te å öfwertäla oss teå rööst på prestn mä fäck, för de wa int nödutt – mä wist nog håcken mä wille ha, sän all tri profprestan ha predike.

Dy tytje hän ä mager hän mä ha fått? Du ä såless ejn ta dåm, som wille att mä skull ha tägi ejn ta dom, som ha wy fäjtar? Nej du Lasse! Je ske tröst dä mä di: att presten mä fäck, som du tytje ä så mager, ä lik så fäjt som di änner twåan, når de wååhl fråga om teå förkunn Gussohle. Dessutom äre mä, som ske löna, å int du å käringa di, häll än drängPelle, häll någon sönna bärje.

Olä Belåten.


not JnT 24/12 1856, Kyrkoherdeval i Alsen söndagen den 14 december och Offerdal söndagen 21/12 1856. I Alsen vann Bat.predikanten Åström, i Offerdal Komminister Nordenberg. Någon av dem är kanske prästen som avses. I JnT 12/11-1856 finns en anonym insändare om prästvalen /på svenska/ utan angivande av orter.
JnT 9/2 1857 framgår av 'Ola' att det var tre kand. i valet i Alsen, varför man kan anta att insändarna handlar om prästvalet i Alsen


© Bo Oscarsson
2002

Tebaker at föörst insändara 1857

Te insändarn 1858

Te insändarn 1869

Tebaker at startsin för all insändarom

Tebaker te Jamsk-kursn

Tebaker at jamsk-sin

27.10.2004