Denna insändare är en av de första, kända som publicerats på jamska. Den är formulerad som ett brev till "Ola" angående det prästval som ägt rum i Olas socken. Språket ser ut att vara centraljamska, möjligen västjamska - att döma av dialekten.
Det är något av en sensation att upptäcka att jamskan redan för 150 år sedan användes som språk i en officiell tidning! Språket är fullt begripligt för den som idag kan jamska.

Lars Modig är troligen en pseudonym och "Kjörsbyggda" syftar bara på den bygd som pseudonymen bor. De som levde 1857 visste säkert vem "Modig" var och vad insändarena handlade om. Kanske någon bland läsarna kan hjälpa till?
(Den här insändaren fann undertecknad den 11 november 2002)

© Bo Oscarsson


Insändare i Jemtlands nya Tidning nr 5, måndagen den 2 februari 1857:
Texten nystavad. Texten med originalstavning längst ned på sidan.

(insänt och betalt)

.

Menn käre Ola!

Je ha skreve någer raa för te å frååg deg Ola, om de e sannt de gjekk tell mæ valan der mæ dekk norla berge som dom ha fole ut e te, dom säj atte hæn som så mykje bruk færa å hakk opp lottn på Lannssvägom hell än te å bygg dom ler ske ha vyry dan mæ dekk å;

N dräng-Pelle tæla om att hæn ler ske ha drege te dit fredan före valdan å laurdan lär'n ha fyry opp all di gårla hæn möjla kunn viinn, je ha te lik haurt tælas att hæn for å råkt dom på kjörsvålla å dermæ stallom å gjorl allht vå'n kuunn för shläktn senn, hæn ler ha vyry så skamlaus att hæn ha fyry oppi kjörsn å krypy milla folkjan å lova dom fasala go löfta, å för dom de int ville hjæælp lovan ut ont, de vill såles säj hæn gjorl dermæ dekk som hermæ oss, fast mæ fikk'en som mæ ville, å när hæn nu fekk e som hæn ville, så tör'n nog få æta seg mätt nån gång, de e bra lappaktut ta'a tåkkedann tykkje mæ, å behännela var e att dæ kunn tro n tåkkendann ein som aller ha gjortt nå gott varssen att seg hell nån ææn, men hæn får nu hæn som de dann mager nöytom som de va n kong som dröömt om att dom åt opp de feitan, å va lik mager, je ha spådd att dæ får ha e hädana som dæ ha hadd'e hit te å de ske dom få si di som kom te å læva.

Du kan gje meg når orl te baker 14 daga tell mæ a Torpar Jonas då hæn kom frå Fjällan så je hör vå du tykkje om tåkkedann som e shlugar än je.

Kjörsbygda den 7 januari 1857.

Vänskapleje
Lars Modig

Orl-list:

raa =rader
valan = valet (i dativ)
fole ut =spritt ut
lottn = (oviss betydelse)
vyry = varit
dan = där
dekk = er
fyry =farit
viinn = hinna
kjörsvålla = kyrkvallen
fasala = fasligt
såless =således
dermæ =där hos
tör'n = torde han
varssen = varken
nöytom = kreaturen, 'nöten' (i dativ)
hädana = hädanefter


ORIGINALSTAVNING:

(insändt och betaldt)
Min kära Olä!

Jee ha skrefwe någer rada för te å frågde Olä, om dee sänt de gick täll mä walän de mä deck nola bärge som dom ha foleute te, dom säj atte hän som så myttje bruk färä å hackopp lotten på Ländswägom häll än te å byggdåm ler ske ha wyry dar mä däck å; Än dreng Pelle tälä om att hän ler ske ha dregete dit Fredan före waldan å läjdan lärn ha fyry opp all di gål hän möjla kan win, je ha te lik höut tälas att hän for å råktom på kjörswållä å derma stallåm å jol alt wån kun för släckta sen, hän ler ha wyry så skamlöus att han ha fyry oppi kjörsen å krypy milla fåtjän å låfwa dom fasala go löfta, å för dom dee int wille gälp låfwan ut ont, de will såles säj hän joldarmä däck som herma oss, fast mä fickenn som mä wille, å när han nu fäcke såm hän wille, så törn nog få ätesemätt nån gång, dee bra lappacktut tarfwa tåckedän tyttjeme, å behänela ware att dä kun tro än tockendän än som aller ha jott nå gått warssen att seg häll nån än, män han fär nu hän såm dä dän mager nöjtom som de wan kong som drömt om att dåm åtopp de feitan, å wa lik mager, je ha spådd att dä får hae hädäna såm dä ha hadde hitte å de ske dom få si di såm kom te å läfwa.

Du kan ge mä når ol te baker 14 daga täll mää Torpar Jonas då hän kåm frå Fjällan så je hör wå du tyttje åm tåckedän såm ä slugar än je.

Kjörsbyggda den 7 jan. 1857.

Wenskapleje
Lars Modig.


not JnT 24/12-56 Kyrkoherdeval i Alsen söndagen den 14 december och Offerdal söndagen 21/12 1856. I Alsen vann Bat.predikanten Åström, i Offerdal Komminister Nordenberg. Någon av dem är kanske prästen som avses. I JnT 12/11-1856 finns en anonym insändare om prästvalen /på svenska/ utan angivande av orter.
JnT 9/2-57 framgår av 'Ola' att det var tre kand. i valet i Alsen, varför man kan anta att insändarna handlar om prästvalet i Alsen


© Bo Oscarsson
2002

Te ænner insändarn 1857

Te insändarn 1858

Te insändarn 1869

Tebaker at startsin för all insändarom

Tebaker te Jamsk-kursn

Tebaker at jamsk-sin

27.10.2004